Informační portál obce
Informační portál obce

Obec Rohatsko

INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název:
Obec Rohatsko

2. Důvod a způsob založení:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ze dne 12.4.2000, v platném znění. 

3. Organizační struktura:

Starosta obce:              Radek Štros

1. místostarosta obce:   Zdeněk Hrobník

2. místostarosta obce:   František Šourek Bc.

zastupitelé: Petr Juršťák, MUDr. Josef Horák, Jiří Štros, Jaroslav Kosina

finanční výbor: Petr Juršťák, Jiří Štros, Vít Kolda

kontrolní výbor: MUDr. Josef Horák, Jaroslav Kosina, Martin Štros

hospodářka obce: Soňa Urbanová

4. Kontaktní informace:

       Obec Rohatsko

       Rohatsko 15
       294 04 Dolní Bousov

       Tel.: 737 900 844
       E-mail: ourohatsko@seznam.cz 

       Internet: www.rohatsko.cz

       Datová schránka: 2hzarwm

       Úřední hodiny: pondělí od 16 do 18 hod.

5. Bankovní spojení:

–      bezhotovostní platbou na účet obce Rohatsko:

název banky: Komerční banka Mladá Boleslav
číslo účtu: 341 271 81
kód banky: 0100

–      v hotovosti v kanceláři obecního úřadu

6. Identifikační číslo organizace IČO: 00509035

7. Daňové identifikační číslo DIČ: 

8. Rozpočet:

Rozpočty města naleznete na elektronické úřední desce a v písemné podobě v kanceláři OÚ Rohatsko.

9. Žádosti o informace:

Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Žádost o poskytnutí informace, se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Místo a způsob podání žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen informace)

·    Písemné podání na kontaktní poštovní adresu

·    Elektronické podání na adresu elektronické podatelny:
ourohatsko@seznam.cz

·    Ústní podání při osobní návštěvě na adrese obecního úřadu nebo telefonicky

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu.
Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona. 

10. Příjem žádostí a dalších podání 

Každá fyzická i právnická osoba může podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání těmito způsoby

·    ústně na OÚ Rohatsko

·    písemně osobním předáním na OÚ Rohatsko

·    písemně na poštovní adresu Obecního úřadu, Rohatsko 15, 294 04  Dolní Bousov

·    elektronicky na e-mail: ourohatsko@seznam.cz

Na ústní žádost poskytne OÚ Rohatsko v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 

11. Opravné prostředky:

(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu nebo stížnost a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Odvolání 

1. Proti rozhodnutí povinného subjektu může ten, jehož se odmítnutí poskytnutí informace týká, podat odvolání.

2. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí u povinného subjektu na adrese: Obecní úřad Rohatsko, Rohatsko 15, 294 04 Dolní Bousov

3. Odvolání lze podat pouze písemnou formou.

4. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, v čem je spatřováno porušení výše uvedeného zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis osoby.

5. Povinný subjekt je povinen předložit odvolání odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

6. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

7. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu je možné domáhat se ochrany u soudu.

Stížnost

1. Na postup při vyřizování žádosti o informace povinným subjektem lze podat stížnost.

2. Stížnost lze podat pouze z důvodů taxativně uvedených:

a. žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,

b. kterému v zákonné nebo prodloužené lhůtě nebyla poskytnuta informace nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace,

c. kterému byla poskytnuta informace částečně, aniž bylo rozhodnuto o zbytku žádosti vydáním rozhodnutí o odmítnutí informace,

d. žadatel nesouhlasí s výší úhrady,

3. Stížnost se podává písemně u povinného subjektu a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo marným uplynutím lhůty pro poskytnutí informace podle bodu 2.,

4. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

5. Povinný subjekt je povinen předložit stížnost nadřízenému orgánu ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy stížnost obdržel, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví.

6. Nadřízený orgán o vyřízení stížnosti rozhodne ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla předložena.

12. Formuláře:

Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě

13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací
(popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) naleznete na Portálu veřejné správy ČR www.portal.gov.cz

14. Nejdůležitější předpisy obce:

–      Usnesení zastupitelstva a zápisy

–      Úřední deska

–      Obecně závazné vyhlášky a nařízení  

Všechny tyto dokumenty jsou k fyzickému nahlédnutí na OÚ Rohatsko, v úředních hodinách. K elektronickému nahlédnutí: webových stránkách obce 

15. Sazebník úhrad:  není vydán.

16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.:

17. Organizace:

Příspěvková organizace:

·    Mateřská škola Rohatsko, Rohatsko 15, 294 04  Dolní Bousov

 

Kontakty

Telefon: 737 900 844
E-mail: ourohatsko@seznam.cz

Rohatsko č.15
294 04 Dolní Bousov

Úřední hodiny
Pondělí od 16,00 do 18,00 hodin,
starosta, místostarosta i hospodářka obce vykonávají své funkce po zaměstnání

Nejnovější

Volby do Evropského parlamentu 2024

další...

11/06/2024 15:32:39

Veřejná vyhláška č. 1/2024 - Změna č. 1 územního plánu Rohatsko

další...

10/06/2024 10:36:27

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

další...

30/05/2024 21:13:49

Oznámení o době a místě konání voleb do EP 2024

další...

20/05/2024 18:41:00